Linkkejä
Yhteystiedot

 
Karvian yläkoulu
Haapasenkatu 3
39930 KARVIA

Puhelinnumerot:

rehtori: 040 143 5151
kanslia: 040 120 3913
opettajainhuone: 040 120 3927

A1-kieli Englanti
    ENGLANTI 7-9 LK
   
    Ymmärtäminen ja ilmaisu


    Oppilas oppii
 • ymmärtämään myös laajempaa yleistietoa sisältävää, kuultua tai luettua, selvästi jäsennettyä tekstiä.
 • ilmaisemaan itseään kirjallisesti

    Kulttuuritaidot

 • Oppilas oppii
 • vertailemaan omaa ja kohdekulttuuria
 • viestimään ja toimimaan kohdekulttuurissa hyväksyttävällä tavalla tavanomaisissa arkipäivän tilanteissa
 • tuntemaan oman kulttuurinsa juuria
 • arvostamaan omaa ja kohdekulttuuria.

    Oppimaan oppiminen

 • Oppilas oppii
 • käyttämään erilaisia kielen opiskelulle tyypillisiä työtapoja ja opiskelustrategioita, kuten päättelemään merkityksiä asiayhteydestä ja käyttämään hyväksi äidinkielessä oppimaansa
 • korvaamaan kielitaitonsa puutteita esimerkiksi selittämällä toisin sanoin
 • hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa kieliopinnoissaan
 • arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa annettuihin tavoitteisiin ja tarvittaessa muuttamaan työskentelytapojaan.


    SISÄLLÖT.

    7. lk.
 • vapaa-ajan vietto ja harrastukset
 • omasta itsestä ja harrastuksista kertominen
 • terveys ja hyvinvointi
 • matkustaminen
 • liikunta
 • tulevaisuudesta puhumisen opettelu

    8. lk.
 • kestävä kehitys
 • tiedotusvälineet.
 • ystävyys ja rakkaus
 • musiikki

    9. lk.
 • julkiset palvelut
 • opiskelu, työ ja elinkeino-elämä
 • kansainvälisyys
 • nuorisokulttuuri
 • viihde ja vapaa-aika
 • nuorten ongelmia
 • historian merkkipaaluja
 • englanninkielisiin maihin tutustuminen
 • Brittein englannin ja Amerikan englannin vertaileminen


    RAKENTEET
 • verbin perustaivutus ja tärkeimmät aikamuodot
 • substantiivien ja adjektiivien sekä yleisimpien prepositioiden käyttö
 • keskeinen lauseoppi ja sidosrakenteet.

    7. lk.
 • preesens
 • imperfekti
 • perfekti
 • pluskvamperfekti
 • futuuri
 • sanajärjestys
 • persoonapronominit
 • konjuktiot
 • prepositiot

    8. lk.
 • verbin kestomuodot
 • substantiivin ja artikkelin käyttö
 • adjektiivit ja adverbit
 • adjektiivin vertailumuodot
 • konditionaali
 • -ing –muodon käyttö
 • apuverbejä ja niiden vastikkeita
 • of-genetiivi

    9. lk.
 • epäsuorat kysymyslauseet
 • passiivin preesens ja imperfekti
 • futuuri ja konditionaali + ehtovirkkeet
 • infinitiivi ja To-partikkeli
 • relatiivilauseet
 • liitekysymykset

    Viestintästrategiat
 • Kielitaidon kehitysvaiheeseen sopivat 
 • vastaanottamis-, 
 • tuottamis- ja 
 • vuorovaikutusstrategiat