Linkkejä


Yhteystiedot


Esiopetus kirkonkylä  

Kyläkarviantie 17
39930 Karvia

Esikoulunopettaja
Jaana Korpi   
puh. 040 120 3910

sähköposti:
etunimi.sukuni@karvia.fi

EsiopetussunnitelmaUutta esiopetussunnitelmaan työstetään paraikaa ja se astuu voimaan 1.8.2011.19 § Opetussuunnitelman laatimisen järjestelyt
Opetussuunnitelman perusteet on normi, joka toimii kansallisena kehyksenä opetussuunnitelman laadinnalle. Paikallisissa opetussuunnitelmissa tarkennetaan perusteissa määriteltyjä tavoitteita ja sisältöjä ja niiden pohjalta luodaan toiminnallisia kokonaisuuksia.

Opetussuunnitelma tulee siis laatia perusteiden pohjalta, ja sen lisäksi siinä otetaan huomioon kunnan omaleimaisuus sekä muut kunnassa tehdyt lapsia ja koulutusta koskevat päätökset.

Esiopetuksen opetussuunnitelmasta tulee käydä ilmi myös päiväkodin tai koulun toimintaympäristö ja sen antamat mahdollisuudet sekä kuvaus opetuksen toteuttamisesta. Opetussuunnitelman tulee ohjata opettajan suunnittelua ja toimia hänen työvälineenään.

Opetussuunnitelma voidaan laatia kuntakohtaisena, alueittaisena tai päiväkoti- tai koulukohtaisena sen mukaan, kuin opetuksen järjestäjä päättää. Mikäli kunnassa toimii yksityisiä esiopetuksen toteuttajia, joilta kunta ostaa esiopetuspalvelut, on päätettävä myös näiden opetussuunnitelman laatimisesta ja hyväksymisestä.

On pyrittävä siihen, että mahdollisimman moni opetusta toteuttava henkilö osallistuisi opetussuunnitelman laadintaan, jotta sitoutuminen sen noudattamiseen varmistuisi. Myös lasten huoltajien on voitava vaikuttaa työhön varsinkin opetussuunnitelman kasvatustavoitteita suunniteltaessa.

Käytännön järjestelyistä määrätään vuosittain laadittavassa perusopetusasetuksen 9 §:n mukaisessa suunnitelmassa.

20 § Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat
Esiopetuksen opetussuunnitelmasta tulee ilmetä seuraavat seikat sen
mukaan, kuin opetuksen järjestäminen edellyttää:
1) esiopetuksen toiminta-ajatus
2) esiopetuksen oppimisympäristön kuvaus
3) esiopetuksen mahdolliset painotukset
4) esiopetuksessa noudatettavat täsmennetyt kasvatus- ja oppimistavoitteet
5) esiopetuksen pedagoginen toteuttaminen
6) erityistä tukea tarvitsevien lasten esiopetuksen järjestäminen
7) eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien lasten esiopetuksen järjestäminen
8) yhteistyö muun varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa
9) yhteistyö kotien kanssa
10) yhteistyö esiopetuksen toteuttamiseen osallistuvan henkilöstön kesken
11) opetuksen tukipalvelut ja yhteistyö muiden asiantuntijoiden kanssa
12) yhteistyö muiden tahojen kanssa
13) esiopetuksen järjestäminen yhdistetyissä ryhmissä, esimerkiksi 3–6-vuotiaat päivähoidossa tai esiopetus yhdysluokissa perusopetuksen kanssa
14) lapsen esiopetuksen suunnitelman laatimisen periaatteet
15) lapsen kehittymisen ja oppimisen seuranta sekä arviointi
16) esiopetukseen osallistumisesta annettava todistus
17) toiminnan toteutumisen jatkuva arviointi.

Sisältöalueiden pohjalta suunnitellaan esiopetuksen toimintaa, ja ne antavat toiminnalle kehykset ja jäsentävät sitä. Sisältöalueiden pohtiminen ja kirjaaminen auttavat myös toiminnan arvioinnissa, tarkistamisessa ja reflektoinnissa.