Linkkejä


Yhteystiedot

 
Karvian yläkoulu
Haapasenkatu 3
39930 KARVIA

Puhelinnumerot:

rehtori: 040 143 5151
kanslia: 040 120 3913
opettajainhuone: 040 120 3927

Fysiikka FY
Tavoitteet

Fysiikan opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan aikaisemmat tiedot, taidot ja kokemukset sekä ympäristön kappaleista, aineista, ilmiöistä tehdyt havainnot ja tutkimukset. Näistä edetään kohti fysiikan peruskäsitteitä ja periaatteita. Havaintoja ja peruskäsitteitä sovelletaan arkielämän tilanteisiin ja harrastuksiin.

Asioita ja ilmiöitä otetaan esille eri näkökulmista siten, että ne tukevat toisiaan. Työtavoissa painotetaan aktiivisuutta, yhteistoiminnallisuutta ja kokeellisuutta. Työskentelyn tulee tuottaa oppimisen iloa ja motivaatiota.

Oppilaita tutustutetaan myös luonnontieteelliseen ajatteluun ja kulttuuriin. Tavoitteena on kehittää kykyä ymmärtää luonnontieteellistä informaatiota. Opiskelun tulee innostaa oppilasta luonnontieteiden opiskeluun, auttaa pohtimaan hyvän ja turvallisen ympäristön merkitystä sekä opettaa oppilasta huolehtimaan ympäristöstään ja toimimaan siinä vastuullisesti.

Oppilas oppii:
 • Työskentelemään ja toimimaan turvallisesti itseään ja ympäristöään suojellen sekä noudattaen annettuja ohjeita
 • Käyttämään suojavälineitä, liikkumaan ja toimimaan rauhallisesti työskentelytiloissa
 • Tekemään havaintoja ja mittauksia, etsimään tietoa tutkittavasta kohteesta sekä pohtimaan tiedon luotettavuutta
 • Käyttämään havainto- ja mittavälineitä oikein ja merkitsemään mittatuloksia järjestelmällisesti
 • Tekemään johtopäätöksiä havainnoistaan ja mittauksistaan sekä tunnistamaan luonnonilmiöihin ja kappaleiden ominaisuuksiin liittyviä syy-seuraussuhteita
 • Ymmärtämään, kuinka tutkitut ja opitut ilmiöt ilmenevät jokapäiväisessä elämässä ja harrastuk-sissa
 • Tekemään yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita, joissa selvitetään ilmiöiden, eliöiden, aineiden ja kappaleiden ominaisuuksia sekä niiden välisiä riippuvuuksia.
 • Kokeellista työskentelyä luonnontieteellisen kaavion mukaan.
 • Kirjoittamaan tutkimusraportin: ongelma, hypoteesi, tutkimuksen kulku, lopputulos ja johtopäätökset
 • Käyttämään ja hoitamaan laboratorio- ja tutkimusvälineitä.
 • Käyttämään luonnontieteellisen tiedon kuvailemisessa, vertailemisessa ja luokittelussa fysiikan ja kemian alaan kuuluvia käsitteitä.
 • Julkaisemaan hankkimaansa tietoa kirjoittamalla, suullisesti piirtämällä, kaavioilla ja mallintamalla

Keskeinen sisältö:

7.LUOKKA

Fysiikan työtapoja
 • Mittaamisen ja havainnoinnin perusteet
Värähdys- ja aaltoliike
 • Erilaiset värähdys- ja aaltoliikkeiden perusilmiöt, suureet, lait
 • Aaltoliikkeen synty, vastaanottaminen, havaitseminen ja sädeoptiikka
 • Äänen ja valon merkitys ja sovellukset
 • Optisten laitteiden toimintaperiaatteita

Lämpö
 • Kappaleiden ja aineiden lämpöilmiöt
 • Lämpötila ja –asteikot
 • Lämmönsiirtyminen
 • Entropia
 • Lämpö energiamuotona, lämpöliike
8.LUOKKA

Liike, voima ja energia
 • Vuorovaikutukset, niistä syntyvät voimat ja aiheutuvat liike- ja tasapainoilmiöt
 • Massa, paino, paine ja noste
 • Liike, tasaisen ja tasaisesti kiihtyvän liikkeen mallit ja kuvaajat
 • Voiman tekemä työ, kitka, energiamuodot ja teho
 • Yksinkertaiset koneet, painopiste ja tasapaino

Elinympäristö, teknologia ja kestävä kehitys

Luonnon rakenteet ja niiden tutkiminen

 • Luonnon rakenteet ja mittasuhteet
 • Vuorovaikutukset
 • Energian sitoutuminen ja vapautuminen
 • Radioaktiivinen hajoaminen, fissio, fuusio
 • Ionisoiva säteily ja sen vaikutus elolliseen luontoon
 • Säteilysuojelu

9.LUOKKA

Sähkö, magnetismi ja elektroniikka
 • Sähkömagneettinen vuorovaikutus
 • Virtapiiri ja virtapiirin perusilmiöt
 • Sähköturvallisuus
 • Sähkömagneettinen induktio ja muuntaja energiansiirrossa
 • Vaihtovirta ja sähkön käyttö kotona
 • Elektroniset peruskomponentit ja niiden toiminta virtapiireissä

Aihekokonaisuudet sisällöissä

Ihmisenä kasvaminen

Yhteistoiminnalliset ja oppijakeskeiset työtavat tukevat oppilaan persoonallisuuden kehittymistä yksilönä ja kasvattavat toiset huomioon ottavaksi ihmiseksi. Fysiikan opiskelu ohjaa oppilasta luon-nontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan, tietojen käyttämiseen sekä tiedon luotettavuu-den ja merkityksen arviointiin elämän eri tilanteissa. Opetuksen tarkoituksena on kehittää myös oppilaan itsearviointikykyä.

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

Fysiikan suurekieli on kansainvälistä. Kansainvälisiä tietoverkkoja käytetään hyväksi ajankohtaisen tiedon saamiseksi.

Viestintä ja mediataito

Fysiikan opiskelussa opitaan hankkimaan tietoa lähdekirjoista, lehdistä ja sähköisistä viestimistä sekä tietoverkoista ja suhtautumaan kriittisesti saatuun tietoon. Oppilaan viestintätaitoja kehitetään laatimalla taulukoita ja kuvaajia sekä pitämällä esitelmiä.

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys

Fysiikan opiskelun yhteydessä pyritään järjestämään yritysvierailuja paikallisiin yrityk-siin (turvetuotantolaitokset, sähkölaitos jne.) ja antamaan oppilaalle näin konkreettinen kuva fysiikan sovelluksista käytäntöön.
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
Fysiikan opiskelu lisää oppilaan valmiuksia ja motivaatiota tehdä jokapäiväisiä valintoja energiaku-lutukseen ja ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa sekä toimia ihmisten ja hyvinvoinnin puolesta. Tarkoituksena on kasvattaa ympäristötietoisia, kestävään elämäntapaan sitoutuneita kansalaisia.

Turvallisuus ja liikenne

Oppilas oppii tunnistamaan turvallisuus- ja terveysriskejä, ennakoimaan ja välttämään vaaratilanteita sekä toimimaan terveyttä ja turvallisuutta edistävästi. Oppilaalle annetaan myös valmiuksia toimia turvallisesti ja vastuullisesti liikenteessä.

Ihminen ja teknologia

Oppilasta autetaan ymmärtämään fysiikan kemian sekä teknologian välistä yhteyttä ja merkitystä jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa.