Linkkejä


Yhteystiedot
Kirkonkylän koulu

Kyläkarviantie 20 
39930 Karvia   

puh. 040 120 3914
kk.koulu@karvia.fi

Oppilashuolto Oppilashuolto


Perusopetuslain mukaan  jokaisella oppilaalla on oikeus saada riittävää oppilashuoltoa. Oppilashuoltoa määrittävät kansanterveyslaki ja lastensuojelulaki  peruskoululakien ohella.

31 a §   Oppilashuolto

Oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumiseen edellyttämä tarvittava oppilashuolto.

Sillä tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa.. Oppilashuollon palvelut  kuten kansanterveyslaissa tarkoitettu kouluterveydenhuolto sekä lastensuojelulaissa tarkoitettu koulunkäynnin tukeminen sekä opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen  opetus  sisältyvät hyvään oppilashuoltoon.

40  §   Salassapito

Opetuksen järjestämisestä vastaavien toimielinten jäsenet,  37§ :ssä  tarkoitetut henkilöt ja opetusharjoittelua suorittavat eivät saa luvattomasti sivullisille ilmaista, mitä he ovat koulutukseen liittyviä tehtäviä hoitaessaan saaneet tietää oppilaiden tai tässä laissa tarkoitetun henkilöstön taikka heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista tai heidän taloudellisesta  asemasta.Edellä 1 momentissa tarkoitetut henkilöt  sekä kouluterveydenhuollosta ja muusta oppilashuollosta vastaavat henkilöt saavat sen estämättä  antaa toisilleen sekä koulutuksesta vastaaville viranomaisille opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot.

Oppilashuoltoryhmän kokoonpano

Oppilashuoltoryhmään kuuluu rehtori, opinto-ohjaajat, kuraattori sekä kouluterveydenhoitaja ja tarpeen mukaan muita opettajia. Lisäksi voidaan kutsua mukaan sosiaalitoimen edustaja tai muu asiantuntija. Oppilashuoltoryhmän kokoukseen voidaan kutsua myös oppilas huoltajineen. Oppilashuoltoryhmän perustehtävä on pohtia keinoja yksittäisen oppilaan auttamiseksi erilaisissa ongelmatilanteissa. Ryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kolmen viikon välein ja muulloinkin tarpeen mukaan.

Kirkonkylän koulun oppilashuoltoryhmään kuuluvat:
Koulukuraattori Kati Hietikko, terveydenhoitaja Minna Käkelä, erityisopettaja Aino Yli-Peltola sekä luokanopettaja.