Linkkejä


Yhteystiedot

 
Karvian yläkoulu
Haapasenkatu 3
39930 KARVIA

Puhelinnumerot:

rehtori: 040 143 5151
kanslia: 040 120 3913
opettajainhuone: 040 120 3927

B1-kieli Ruotsi

RUOTSI 7–9 LK

Tavoitteet

Kieli

Oppilas osaa kommunikoida ruotsiksi kaikkein tavallisimmissa tilanteissa, joissa puhekumppani voi auttaa, ymmärtää arkielämää ja rutiininomaisia tapahtumia käsittelevän tekstin tai puheen keskeisimmän sisällön ja osaa kirjoittaa vastaavanlaisista asioista lyhyen viestin.
 
Kulttuuritaidot

Oppilas tuntee kielialueen keskeisiä kulttuurisisältöjä, kuten henkilöitä, tapahtumia ja paikkoja ja oppii vertailemaan muiden Pohjoismaiden kulttuureita omaansa sekä viestimään arkitilanteissa ruotsinkieliselle kulttuurille luontevalla tavalla. Oppilas oppii ymmärtämään oman kulttuurinsa juuria sekä arvostamaan muiden Pohjoismaiden kulttuureja ja niiden edustajia.
 
Oppimaan oppiminen

Oppilas oppii erilaisia kielen opiskelulle tyypillisiä työtapoja, omien viestien laatimista ja tiedonhankintavälineiden käyttöä. Oppilas oppii tarkkailemaan ja korjaamaan tuotostaan sekä korvaamaan kielitaitonsa puutteita käyttämällä erilaisia ymmärtämis- ja viestintästrategioita.
 

7. luokka

Aihepiirit:
 • tervehtiminen ja esittäytyminen
 • minä ja ympäristö
 • vapaa-aika
 • aika ( kellonajat, viikonpäivät )
 • harrastukset
 • asioiminen
 • matkailu
Rakenteet:
 • kysymyssanat
 • persoonapronominit
 • preesens
 • epämääräiset artikkelit: en, ett
 • lukusanat
 • apuverbit
 • substantiivien monikko
 • adjektiivien taivutus
 • omistuspronominit
 • genetiivi
8. luokka

Aihepiirit:
 • tien kysyminen ja neuvominen
 • vaatetus
 • sää
 • ruoka
 • ruumiinosat
 • sairastaminen
 • matkalipun ostaminen
 • mielipiteen ilmaiseminen
 • matkailusanastoa
 • tunteiden ilmaiseminen
Rakenteet:
 • Persoonapronominien objektimuodot
 • Imperfekti
 • Järjestysluvut
 • Adverbit
 • perfekti
 • pluskvamperfekti
 • verbi+prepositio
 • rinnastuskonjuktiot
 • man-rakenne
9. luokka

Aihepiirit:
 • monikulttuurisuus
 • ympäristö
 • ammatinvalinta
 • Pohjoismaat: Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti
Rakenteet:
 • sivulauseen sanajärjestys
 • konditionaali
 • imperatiivi
 • det muodollisena subjektina
 • prepositioilmauksia
 • infinitiivi
 • refleksiiviverbit
 • adjektiivien vertailumuodot