Linkkejä


Yhteystiedot

 
Karvian yläkoulu
Haapasenkatu 3
39930 KARVIA

Puhelinnumerot:

rehtori: 040 143 5151
kanslia: 040 120 3913
opettajainhuone: 040 120 3927

Oppilashuoltoryhmä

Oppilashuolto

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän  oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaallisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Oppilashuolto kuuluu koulussa kaikille. Oppilashuoltoa ovat mm. koulukuljetukset, kouluruokailu, lukujärjestystekniset asiat, luokka- ja ryhmäkoko, opettajien ja oppilaiden välinen vuorovaikutus, oppilaiden keskinäiset suhteet, koulun tapahtumat ja tilaisuudet, kouluterveydenhuolto ja koulukuraattori- ja psykologipalvelut.

Oppilashuoltoa ovat siis kaikki ne asiat, joilla koulussa lisätään oppilaan mahdollisuutta oppimiseen sekä hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Oppilashuollon tarkoituksena on myös ennaltaehkäistä ja osittain poistaa oppimista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia vaikeuttavia tekijöitä kouluyhteisössä.

Oppilashuoltoa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Oppilashuolto jakautuu koko kouluyhteisöä koskevaan yhteisölliseen oppilashuoltoon ja yksittäisen oppilaan asioissa toteutettavaan yksilölliseen oppilashuoltoon. Yhteisöllistä oppilashuoltoa koordinoi koulussa koulun oppilashuoltoryhmä.

Yksilökohtaista oppilashuoltoa ovat mm. oppilaiden kouluterveydenhuoto tarkastuksineen, koulukuraattorin ja koulupsykologin yksittäiselle oppilaalle antama psykososiaalinen tuki sekä muu yhdelle oppilaalle suunnattu koulunkäynnin ja hyvinvoinnin tuki, josta sovitaan oppilaan ja tämän huoltajan kanssa yhdessä yksilökohtaisessa moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä.

Oppilashuoltosuunnitelma tarkistetaan vuoden kuluessa siitä, kun kuntien yhteinen Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on tarkistettu. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Pohjois-Satakunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on valmistelussa keväällä 2016.

Koulullamme kokoontuu noin kerran kuukaudessa monialainen oppilaitoskohtainen oppilashuoltoryhmä, joka huolehtii oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Koulumme oppilashuoltoryhmään kuuluu rehtori, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja ja koulukuraattori. Ryhmä kokoontuu Kirkonkylän koulun oppilashuoltoryhmän kanssa samanaikaisesti tai eriytyen riippuen käsiteltävästä asiasta. Yksittäisen oppilaan oppilashuollon piiriin kuuluvia asioita käsiteltäessä kootaan yksilökohtainen moniammatillinen oppilashuoltoryhmä aina tapauskohtaisesti. Moniammatillisen oppilashuoltoryhmän tehtävänä on etsiä ratkaisuja yksittäisen oppilaan asioissa.

Lisää tietoa oppilashuollon järjestämisestä kunnassamme löytyy Karvian kunnan kotisivuilta Karvian kunnan oppilashuollon käsikirjasta.

      Karvian kunnan Oppilashuollon suunnitelma 2016  -->

.

72 Perusopetuslaki 15 § 2 mom. (477/2003)